Landskapsentreprenørene er og skal være en ansvarlig aktør som minimerer negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn. Vi skal være en pådriver for bruk av varer og tjenester som bidrar til lavere energibruk og utslipp, samt gjenbruk der det er mulig.

Bærekraft defineres av FN som “en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov” og kan deles opp i sosiale forhold, økonomi, miljø og klima.

Våre bærekraftsmål

Landskapsentreprenørenes arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og vi har spesielt fokus på disse.

Sosiale forhold
Økonomi og miljø
Klima

God helse og livskvalitet

Landskapsentreprenørene prioriterer helsefremmende tiltak for våre ansatte for å redusere ulykker på jobb ved å målrettet jobbe med forebyggende rutiner i våre arbeidsprosesser.

Vi jobber kontinuerlig for å redusere forurensning og minimere negativ effekt på lokalsamfunnet knyttet til utslipp.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Landskapsentreprenørene skal øke den økonomiske produktiviteten gjennom innovasjon, teknologisk fremgang og gode arbeidsforhold. Vi skal jobbe for at våre leverandører sørger for anstendig arbeid for alle menn og kvinner.

Vi skal aktivt jobbe for at mennesker som har falt utenfor arbeidslivet skal få en mulighet til arbeid.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

I samarbeid med våre kunder og det offentlige skal vi bidra til at lokalsamfunnene reduserer den negative påvirkningen på miljøet. Vi skal hele tiden bli bedre på avfallshåndtering, vi skal gå over til mer miljøvennlige biler og maskiner som vil ha positiv effekt på luftkvalitet og utslipp.

Våre anleggsgartnere bygger grøntområder og offentlige rom som allmenheten har tilgang til og som er trygge, inkluderende og tilgjengelige.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Landskapsentreprenørene skal oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet.

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og gjenbruk.

Livet på land

Gjennom vårt arbeid med etablering og vedlikehold av uteområder har vi tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter. Foreslå bærekraftige løsninger for våre kunder når vi planlegger nye uterom. Vi fokuserer på miljøvennlige produkter og gjenbruk.

Tiltak hos Landskapsentreprenørene

  • Bilparken elektrifiseres
  • Maskinparken elektrifiseres der det er mulig og hensiktsmessig
  • Fremme grønne og bærekraftige løsninger
  • Alltid prøve å påvirke våre samarbeidspartnere til å velge bærekraftige løsninger i nyanlegg
  • Kildesortering av avfall
  • Gjenbruk der det er mulig
  • Trygge arbeidsforhold for våre ansatte og ansatte hos våre leverandører

Kontakt oss

Send oss gjerne en henvendelse i kontaktskjemaet